Ochrona Środowiska - studia II stopnia

 • Studia II-go stopnia o praktycznym profilu kształcenia.
 • System studiów:
  – niestacjonarne sobotnio-niedzielne.
 • Czas trwania: 1,5 roku.
 • Tytuł: MAGISTER lub MAGISTER INŻYNIER.
 • Studia prowadzone do wyboru:
  – w języku polskim,
  – w języku angielskim.

Rekrutacja On-Line

 

 

 

Oferta studiów dotyczy roku akademickiego 2019/2020.

Na studiach drugiego stopnia kierunku Ochrona Środowiska proponujemy studia w zakresie specjalności:

Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa
Menedżer Energii
Zdrowie i środowisko
Menedżer Środowiska w Przedsiębiorstwie

Aby zapoznać się ze szczegółowym wykazem przedmiotów na kierunku Ochrona Środowiska przejdź do programu kształcenia lub opisu specjalności.

PPOBIERZ PROGRAM STUDIÓW

Warunki przyjęć na studia II-go stopnia, kierunku Ochrona Środowiska:

 • wymagany dyplom ukończenia studiów,
 • jeśli posiadasz dyplom ukończenia studiów inżynierskich możesz zostać przyjęty/a na 3-semestralne studia II stopnia, kończące się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera,
 • jeśli nie posiadasz dyplomu ukończenia studiów inżynierskich możesz zostać przyjęty/a na:
  – 3-semestralne studia II stopnia, kończące się uzyskaniem tytułu magistra (studia rozpoczynają się w marcu),
  – 4-semestralne studia II stopnia z różnicami programowymi do uzupełnienia, kończące się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera (studia rozpoczynają się w październiku). Różnice programowe wyznaczane są indywidualnie dla każdego kandydata (pobierz podanie).

studia ochrona środowiska kierunek ochrona środowiska

Jako magister czy magister inżynier ochrony środowiska zdobędziesz wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne, umożliwiające twórczą, samodzielną i krytyczną realizację zadań zawodowych w zakresie ochrony środowiska w skali regionalnej, krajowej i globalnej. Będziesz przygotowany do dokonania obiektywnej oceny stanu środowiska, prognozowania zmian, wyboru mechanizmów ekonomicznych i społecznych oraz planowania działań służących poprawie tego stanu.

studia warszawa studia magisterskie warszawa

Perspektywy zatrudnienia

Rynek pracy stwarza liczne możliwości zatrudnienia absolwentów studiów II stopnia kierunku Ochrona Środowiska. Szczególnie istotne są funkcje kierownicze, planistyczno-projektowe, ekspercko-doradcze i inspekcyjne w przedsiębiorstwach i instytucjach szczebla lokalnego, regionalnego i centralnego. Na absolwentów czekają stanowiska związane z: ochroną powietrza, wód i gleby; pozyskiwaniem i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii; gospodarką wodno-ściekową; zagospodarowaniem odpadów; nadzorem nad środowiskowymi zagrożeniami zdrowia; polityką środowiskową, przestrzenną i zdrowotną; zagospodarowaniem przestrzennym i środowiskowym; planowaniem i finansowaniem przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska.

Ekonomiczne Losy Absolwentów wg badań MNiSW (ela.nauka.gov.pl)

Średni czas poszukiwania etatowej pracy po ukończeniu studiów w WSEiZ wynosił 43 dni. Jest to znacznie poniżej przeciętnej dla absolwentów wszystkich uczelni, która wynosiła ok 140 dni. Absolwenci lidera – Uniwersytetu Warszawskiego poszukiwali pracy przez 10 dni, tylko 33 dni krócej, od absolwentów WSEiZ.

Średnie wynagrodzenie absolwentów studiów II stopnia na kierunku Ochrona Środowiska w WSEiZ wynosiło 3,419 zł (przy przeciętnej krajowej poniżej 1,900 zł). W całej Polsce jedynie absolwenci Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego zarabiali więcej – o niecałe 18 zł miesięcznie. Jesteśmy liderem w Warszawie i województwie mazowieckim.

 

Deklaracje dotyczące wyboru specjalności na kierunku Ochrona Środowiska są podawane przez kandydatów na studia przy składaniu dokumentów. Ostateczna decyzja o wyborze specjalności podejmowana jest przez studenta po pierwszym semestrze studiów drugiego stopnia.

Programy nauczania na studiach stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) są takie same.

Studia niestacjonarne realizowane są w systemie 9 dwudniowych zjazdów (sobota i niedziela) w semestrze.