Menedżer Środowiska w Przedsiębiorstwie – studia II stopnia

Rekrutacja On-Line

Partnerem merytorycznym specjalności MENEDŻER ŚRODOWISKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE jest KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne

ochrona

Na specjalności Menedżer Środowiska w Przedsiębiorstwie nabędziesz wiedzę i umiejętności, jak optymalizować działania przedsiębiorstwa z punktu widzenia ochrony środowiska. Nauczysz się tak zarządzać firmą, by była ona społecznie odpowiedzialna i budowana w zgodzie z ekologią. Będziesz wiedzieć, jak realizować wnioski wynikające z audytu energetycznego oraz bez problemu wdrożysz do działania przedsiębiorstwa normy z rodziny ISO 14000. A przede wszystkim będziesz potrafił przygotować ocenę oddziaływania na środowisko dla konkretnych projektów inwestycyjnych.

Kluczowe kompetencje absolwenta:

 • umiejętność sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 • znajomość funkcjonowania projektów i certyfikatów środowiskowych i ich roli
  w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwa,
 • stosowanie narzędzi ochrony środowiska z zakresu ochrony przyrody, atmosfery, wód i gleby,
 • znajomość polityki, prawa i ekonomiki ochrony środowiska.

Specjalność adresowana jest przede wszystkim do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków ochrona środowiska, inżynieria środowiska, architektura krajobrazu, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie i marketing. Studia na tej specjalności podjąć mogą również absolwenci innych kierunków studiów, zwłaszcza z obszaru nauk technicznych, rolniczych, leśnych, przyrodniczych a także społecznych.

Plan 1,5-rocznych studiów II-go stopnia (magisterskich) niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Ochrona Środowiska zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI MENEDŻER ŚRODOWISKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE:

 1. Biznes społecznie odpowiedzialny i rozwiązywanie konfliktów
 2. Działalność gospodarcza na obszarach chronionych
 3. Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie produkcyjnym
 4. Gospodarka wodą i ściekami w przedsiębiorstwie
 5. Język angielski specjalistyczny
 6. Marketing ekologiczny przedsiębiorstw
 7. Prawo administracyjne
 8. Finansowanie projektów środowiskowych
 9. Krajowy System Ocen Oddziaływania na Środowisko i oceny strategiczne
 10. Raport i ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 11. Seminarium magisterskie
 12. Wskaźniki stanu środowiska
 13. Zarządzanie strategiczne

PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA:

 1. Ekotoksykologia
 2. Modelowanie w naukach o środowisku
 3. Organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony przyrody
 4. Organizacja i zarządzanie gospodarką odpadami
 5. Planowanie przestrzenne
 6. Statystyka matematyczna
 7. Zanieczyszczanie wód i metody jego ograniczania
 8. Zarządzanie projektem
 9. Polityka ochrony środowiska
 10. Prawo i ekonomika ochrony środowiska
 11. Zanieczyszczanie powietrza i metody jego ograniczania
 12. Ochrona własności intelektualnej
 13. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej

PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA, SEMESTR UZUPEŁNIAJĄCY (dla absolwentów studiów 6-cio semestralnych):

 1. Oddziaływanie energetyki i gospodarki odpadowej na środowisko
 2. Kompensacje przyrodnicze
 3. Techniki odnowy środowiska
 4. Rachunek kosztów
 5. Procesy produkcyjne
 6. Ochrona powietrza
 7. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia