Menedżer Energii – studia II stopnia

Rekrutacja On-Line

Partnerem merytorycznym specjalności EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA są VEOLIA, MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA oraz PROJECT ENERGY

ochrona  środowiska  studia

Studiując specjalność Menedżer Energii zyskasz kompetencje w zakresie zarządzania energią w organizacji, gminie lub przedsiębiorstwie. Jako menedżer energii zdobędziesz wiedzę na temat aktualnych rozwiązań dotyczących efektywnego wykorzystania energii oraz umiejętność użycia tej wiedzy w praktyce po to, by zaoszczędzić koszty zużycia energii oraz zredukować emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

Kluczowe kompetencje absolwenta:

 • umiejętność przeprowadzania audytu energetycznego.
 • stosowanie narzędzi ochrony środowiska z zakresu ochrony przyrody, atmosfery, wód i gleby,
 • znajomość polityki, prawa i ekonomiki ochrony środowiska.

Specjalność adresowana jest do osób, posiadających wyższe wykształcenie, inżynierskie lub licencjackie, zainteresowanych problemami zarządzania energią w przedsiębiorstwie, gminie i powiecie, budynku czy w mieszkaniach.

Plan 1,5-rocznych studiów II-go stopnia (magisterskich) niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Ochrona Środowiska zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI MENEDŻER ENERGII:

 1. Bezpieczeństwo energetyczne
 2. Energetyka konwencjonalna
 3. Język angielski specjalistyczny
 4. Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii
 5. Prawne uwarunkowania zarządzania energią
 6. Prognozowanie i symulacja
 7. Energetyka rozproszona - lokalna i prosumencka
 8. Magazynowanie energii
 9. Rynek energii
 10. Seminarium magisterskie
 11. Środowiskowe uwarunkowania energetyki
 12. Technologie przesyłu i dystrybucji energii

PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA:

 1. Ekotoksykologia
 2. Modelowanie w naukach o środowisku
 3. Organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony przyrody
 4. Organizacja i zarządzanie gospodarką odpadami
 5. Planowanie przestrzenne
 6. Statystyka matematyczna
 7. Zanieczyszczanie wód i metody jego ograniczania
 8. Zarządzanie projektem
 9. Polityka ochrony środowiska
 10. Prawo i ekonomika ochrony środowiska
 11. Zanieczyszczanie powietrza i metody jego ograniczania
 12. Ochrona własności intelektualnej
 13. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej

PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA, SEMESTR UZUPEŁNIAJĄCY (dla absolwentów studiów 6-cio semestralnych):

 1. Oddziaływanie energetyki i gospodarki odpadowej na środowisko
 2. Kompensacje przyrodnicze
 3. Techniki odnowy środowiska
 4. Rachunek kosztów
 5. Procesy produkcyjne
 6. Ochrona powietrza
 7. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia