Czesne za studia II stopnia w roku akad. 2018/2019

Kierunek Studia stacjonarne
 
Studia niestacjonarne
(zajęcia w sobotę i niedzielę)
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 490 zł 490 zł
Ochrona Środowiska 490 zł 490 zł
Kierunek Studia stacjonarne
(zajęcia w dni powszednie)
Studia stacjonarne
(zajęcia w sobotę i niedzielę)
Architektura
(dawniej Architektura i Urbanistyka)
690 zł 690 zł
Architektura Wnętrz 790zł
790zł

Czesne płatne jest w miesięcznych ratach, przez dwanaście miesięcy w roku, od września do sierpnia włącznie, do 10. dnia każdego miesiąca (liczy się data wpływu na konto Uczelni). Istnieje możliwość opłacenia czesnego za okresy dłuższe niż jeden miesiąc. W przypadku uiszczenia czesnego z góry obowiązuje następująca bonifikata przy wnoszeniu opłaty:

– za jeden semestr – 3% zniżki,
– za jeden rok – 5% zniżki.

W każdym z podanych wariantów opłatę czesnego należy wnieść do dnia 10. pierwszego miesiąca danego semestru lub roku studiów (liczy się data wpływu na konto Uczelni).

Absolwenci studiów pierwszego stopnia WSEiZ zwolnieni są z opłaty wpisowego na studia drugiego stopnia.

Opłat należy dokonywać na konto WSEiZ:

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
UL. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA

Nr rachunku 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rektoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.

Czesne za studia I stopnia w roku akad. 2018/2019

  Rata czesnego:
Kierunek Studia stacjonarne
(zajęcia w dni powszednie)
Studia stacjonarne
(zajęcia w sobotę i niedzielę)*
Architektura
(dawniej Architektura i Urbanistyka)
690 zł 690 zł
Kierunki Studia stacjonarne
(zajęcia w dni powszednie)
Studia niestacjonarne
(zajęcia w sobotę i niedzielę)
Architektura Krajobrazu 540 zł 490 zł
Architektura Wnętrz 790 zł 680 zł
Budownictwo 540 zł 490 zł
Wzornictwo 690 zł 620 zł
Mechanika i Budowa Maszyn 460 zł 430 zł
Ochrona Środowiska 460 zł 430 zł
Zarządzanie 390 zł 370 zł
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 460 zł 430 zł
Zdrowie Publiczne 390 zł 370 zł

Opłatę czesnego na poszczególnych kierunkach studiów można wnosić w następujących wariantach:

 • za rok akademicki (suma 12 rat miesięcznych), wpłaconych jednorazowo w terminie do 10.IX.2018 r.
 • w dwóch ratach semestralnych (po 6 rat miesięcznych), płatnych w terminach do 10.IX.2018 r. oraz do 10.III.2019 r.
 • w 12 ratach miesięcznych płatnych do 10 dnia każdego miesiąca (od IX 2018 r. do VIII 2019 r.).

Dniem zapłaty czesnego jest dzień wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

W przypadku uiszczenia czesnego z góry obowiązuje następująca bonifikata przy wnoszeniu opłaty:

– za jeden semestr – 3% zniżki,
– za jeden rok – 5% zniżki.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia WSEiZ zwolnieni są z opłaty wpisowego na studia drugiego stopnia.

Można podjąć STUDIA ZA DARMO w WSEiZ na pierwszym semestrze studiów (zwolnienie z czesnego za 6 miesięcy), jeżeli jest się laureatem olimpiady przedmiotowej na szczeblu centralnym.

*Studia odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym i prowadzone są w pełnym wymiarze godzin - tak jak na studiach stacjonarnych w dni powszednie. Program studiów gwarantuje uzyskanie wiedzy i umiejętności (zgodnie z Dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych) niezbędnych do otrzymania kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów stacjonarnych.

Opłat należy dokonać przelewem na konto Uczelni:

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
UL. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA

Nr rachunku 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rektoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.

!-

Opłaty za studia I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019 – dla osób rozpoczynających I semestr

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego.

Opłata rekrutacyjna i wpisowe
w roku akademickim 2018/2019 - studia I stopnia
Opłata rekrutacyjna i wpisowe
w roku akademickim 2018/2019 - studia II stopnia
Czesne za studia I stopnia
w roku akademickim 2018/2019
Czesne za studia II stopnia
w roku akademickim 2018/2019

Opłat należy dokonać przelewem na konto Uczelni:

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
UL. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA

Nr rachunku 43103015080000000800611008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rektoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.

Opłata rekrutacyjna i wpisowe w roku akad. 2018/2019 – studia II stopnia

Dotyczy osób zapisujących się na pierwszy semestr studiów II stopnia w roku akademickim 2018/2019.

Opłata rekrutacyjna Kierunek studiów Wpisowe
160 zł
(na wszystkie kierunki studiów)
  Studia stacjonarne
(zajęcia w dni powszednie)
Studia niestacjonarne
(zajęcia w sobotę i niedzielę)
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 190 zł
190 zł
Ochrona Środowiska 190 zł
190 zł
Architektura Wnętrz 490 zł
490 zł
  Studia stacjonarne
(zajęcia w dni powszednie)
Studia stacjonarne
(zajęcia w sobotę i niedzielę)
Architektura
(dawniej Architektura i Urbanistyka)
490 zł 490 zł

Absolwenci studiów I stopnia WSEiZ zwolnieni są z opłaty wpisowego na studia II stopnia.

Kandydaci zapisujący się na studia II stopnia z różnicami programowymi wnoszłą pełną kwotę wpisowego.

Wpisowe dla studentów wznawiających studia lub przywróconych w prawach studenta (o ile skreślenie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie studenta) oraz dla osób zapisujących się po raz kolejny do WSEiZ wynosi 400,00 zł.

Opłat należy dokonywać na konto WSEiZ:

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
UL. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA

Nr rachunku 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rektoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.

Opłata rekrutacyjna i wpisowe w roku akad. 2018/2019 – studia I stopnia

 

Dotyczy osób zapisujących się na pierwszy semestr studiów pierwszego stopnia.

Opłata rekrutacyjna   Wpisowe
160 zł
(na wszystkie kierunki studiów)
Zniżki w opłacie wpisowego
obowiązują
w następujących terminach:
Wydział ARCHITEKTURY:
 • Architektura,
 • Architektura Krajobrazu,
 • Architektura Wnętrz,
 • Budownictwo,
 • Wzornictwo
Wydział EKOLOGII:
 • Ochrona Środowiska,
 • Zdrowie Publiczne

 

Wydział ZARZĄDZANIA:
 • Mechanika i Budowa Maszyn,
 • Zarządzanie,
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Studia stacjonarne/niestacjonarne Studia stacjonarne/niestacjonarne
do końca VI 90 zł 90 zł
do końca VII 190 zł
do końca VIII 290 zł
do końca IX 390 zł 190 zł
od 1 X 490 zł

Powyższe opłaty dotyczą obywateli polskich, oraz osób posiadających Kartę Polaka. Pozostałe osoby opłacają pełne wpisowe.

Absolwenci studiów I stopnia WSEiZ zwolnieni są z opłaty wpisowego na studia II stopnia.

Wpisowe dla studentów wznawiających studia lub przywróconych w prawach studenta (o ile skreślenie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie studenta), oraz dla osób zapisujących się po raz kolejny do WSEiZ wynosi 400,00 zł.

Opłata wpisowego dla kandydatów zapisujących się na semestr wyższy niż pierwszy wynosi: dla Wydziału Architektury 490,00 zł, dla Wydziału Inżynierii i Zarządzania 190,00 zł.

Opłat należy dokonywać na konto WSEiZ:

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
UL. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA

Nr rachunku 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rektoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.