Czesne za studia II stopnia w roku akad. 2018/2019

Kierunek Studia stacjonarne
 
Studia niestacjonarne
(zajęcia w sobotę i niedzielę)
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 490 zł 490 zł
Ochrona Środowiska 490 zł 490 zł
Kierunek Studia stacjonarne
(zajęcia w dni powszednie)
Studia stacjonarne
(zajęcia w sobotę i niedzielę)
Architektura
(dawniej Architektura i Urbanistyka)
690 zł 690 zł
Architektura Wnętrz 790zł
790zł

Czesne płatne jest w miesięcznych ratach, przez dwanaście miesięcy w roku, od września do sierpnia włącznie, do 10. dnia każdego miesiąca (liczy się data wpływu na konto Uczelni). Istnieje możliwość opłacenia czesnego za okresy dłuższe niż jeden miesiąc. W przypadku uiszczenia czesnego z góry obowiązuje następująca bonifikata przy wnoszeniu opłaty:

– za jeden semestr – 3% zniżki,
– za jeden rok – 5% zniżki.

W każdym z podanych wariantów opłatę czesnego należy wnieść do dnia 10. pierwszego miesiąca danego semestru lub roku studiów (liczy się data wpływu na konto Uczelni).

Opłat należy dokonywać na konto WSEiZ:

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
UL. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA

Nr rachunku 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rektoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.

Czesne za studia I stopnia w roku akad. 2018/2019

  Rata czesnego:
Kierunek Studia stacjonarne
(zajęcia w dni powszednie)
Studia stacjonarne
(zajęcia w sobotę i niedzielę)*
Architektura
(dawniej Architektura i Urbanistyka)
690 zł 690 zł
Kierunki Studia stacjonarne
(zajęcia w dni powszednie)
Studia niestacjonarne
(zajęcia w sobotę i niedzielę)
Architektura Krajobrazu 540 zł 490 zł
Architektura Wnętrz 790 zł 680 zł
Budownictwo 540 zł 490 zł
Wzornictwo 690 zł 620 zł
Mechanika i Budowa Maszyn 460 zł 430 zł
Ochrona Środowiska 460 zł 430 zł
Zarządzanie 390 zł 370 zł
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 460 zł 430 zł
Zdrowie Publiczne 390 zł 370 zł

Opłatę czesnego na poszczególnych kierunkach studiów można wnosić w następujących wariantach:

 • za rok akademicki (suma 12 rat miesięcznych), wpłaconych jednorazowo w terminie do 10.IX.2018 r.
 • w dwóch ratach semestralnych (po 6 rat miesięcznych), płatnych w terminach do 10.IX.2018 r. oraz do 10.III.2019 r.
 • w 12 ratach miesięcznych płatnych do 10 dnia każdego miesiąca (od IX 2018 r. do VIII 2019 r.).

Dniem zapłaty czesnego jest dzień wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

W przypadku uiszczenia czesnego z góry obowiązuje następująca bonifikata przy wnoszeniu opłaty:

– za jeden semestr – 3% zniżki,
– za jeden rok – 5% zniżki.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia WSEiZ zwolnieni są z opłaty wpisowego na studia drugiego stopnia.

Można podjąć STUDIA ZA DARMO w WSEiZ na pierwszym semestrze studiów (zwolnienie z czesnego za 6 miesięcy), jeżeli jest się laureatem olimpiady przedmiotowej na szczeblu centralnym.

*Studia odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym i prowadzone są w pełnym wymiarze godzin - tak jak na studiach stacjonarnych w dni powszednie. Program studiów gwarantuje uzyskanie wiedzy i umiejętności (zgodnie z Dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych) niezbędnych do otrzymania kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów stacjonarnych.

Opłat należy dokonać przelewem na konto Uczelni:

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
UL. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA

Nr rachunku 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rektoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.

!-

Opłaty za studia I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019 – dla osób rozpoczynających I semestr

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego.

Opłata rekrutacyjna i wpisowe
w roku akademickim 2018/2019 - studia I stopnia
Opłata rekrutacyjna i wpisowe
w roku akademickim 2018/2019 - studia II stopnia
Czesne za studia I stopnia
w roku akademickim 2018/2019
Czesne za studia II stopnia
w roku akademickim 2018/2019

Opłat należy dokonać przelewem na konto Uczelni:

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
UL. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA

Nr rachunku 43103015080000000800611008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rektoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.

Opłata rekrutacyjna i wpisowe w roku akad. 2018/2019 – studia II stopnia

Dotyczy osób zapisujących się na pierwszy semestr studiów II stopnia w roku akademickim 2018/2019.

Opłata rekrutacyjna Kierunek studiów Wpisowe

 

85 zł
(na wszystkie kierunki studiów)

  Studia stacjonarne
(zajęcia w dni powszednie)
Studia niestacjonarne
(zajęcia w sobotę i niedzielę)
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 265 zł
265 zł
Ochrona Środowiska 265 zł
265 zł
Architektura Wnętrz 565 zł
565 zł
  Studia stacjonarne
(zajęcia w dni powszednie)
Studia stacjonarne
(zajęcia w sobotę i niedzielę)
Architektura
(dawniej Architektura i Urbanistyka)
565 zł 565 zł

Dla absolwentów studiów I stopnia w WSEiZ wpisowe na studia II stopnia wynosi 75 zł.

Kandydaci zapisujący się na studia II stopnia z różnicami programowymi wnoszą pełną kwotę wpisowego.

Wpisowe dla studentów wznawiających studia lub przywróconych w prawach studenta (o ile skreślenie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie studenta) oraz dla osób zapisujących się po raz kolejny do WSEiZ wynosi 400,00 zł.

Opłat należy dokonywać na konto WSEiZ:

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
UL. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA

Nr rachunku 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rektoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.

Opłata rekrutacyjna i wpisowe w roku akad. 2018/2019 – studia I stopnia

 

Dotyczy osób zapisujących się na pierwszy semestr studiów pierwszego stopnia.

Opłata rekrutacyjna   Wpisowe

 

85 zł
(na wszystkie kierunki studiów)
Zniżki w opłacie wpisowego
obowiązują
w następujących terminach:
Wydział ARCHITEKTURY:
 • Architektura,
 • Architektura Krajobrazu,
 • Architektura Wnętrz,
 • Budownictwo,
 • Wzornictwo
Wydział EKOLOGII:
 • Ochrona Środowiska,
 • Zdrowie Publiczne

 

Wydział ZARZĄDZANIA:
 • Mechanika i Budowa Maszyn,
 • Zarządzanie,
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Studia stacjonarne/niestacjonarne Studia stacjonarne/niestacjonarne
do końca VI 90 zł 90 zł
do końca VII 190 zł
do końca VIII 290 zł
do końca IX 390 zł 190 zł
od 1 X 565 zł 265 zł

Powyższe opłaty dotyczą obywateli polskich, oraz osób posiadających Kartę Polaka. Pozostałe osoby opłacają pełne wpisowe.

Absolwenci studiów I stopnia WSEiZ zwolnieni są z opłaty wpisowego na studia II stopnia.

Wpisowe dla studentów wznawiających studia lub przywróconych w prawach studenta (o ile skreślenie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie studenta), oraz dla osób zapisujących się po raz kolejny do WSEiZ wynosi 400,00 zł.

Kandydaci zapisujący się na studia na semestr wyższy niż pierwszy wnoszą pełną kwotę wpisowego.

Opłat należy dokonywać na konto WSEiZ:

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
UL. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA

Nr rachunku 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rektoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.