Zarządzanie ochroną środowiska

Program studiów został tak opracowany, aby zapewnić absolwentom kwalifikacje odpowiadające wymaganiom rynku Unii Europejskiej i możliwości podjęcia atrakcyjnej pracy. Studia na tej specjalności dają wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie opracowywania programów zrównoważonego rozwoju regionów, powiatów i gmin, wdrażania w przedsiębiorstwach normatywnych systemów zarządzania środowiskowego, takich jak ISO-14001 i EMAS, stosowania instrumentów kreujących przyjazny środowisku wizerunek przedsiębiorstw i produktów oraz poszukiwania źródeł finansowania przedsięwzięć w ochronie środowiska.

W ramach tej specjalności studenci zdobywają również umiejętności dokonywania ocen ekonomicznej efektywności przedsięwzięć w ochronie środowiska.

Ogólne przygotowanie z zakresu zarządzania jest uzupełnione wiedzą ekonomiczną, zarządczą i technologiczną związaną z gospodarowaniem środowiskiem. Absolwenci uzyskują również wiedzę umożliwiającą podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze produkcji i usług o charakterze ekologicznym, na przykład o metodach wykonywania badań marketingowych rynku dóbr i usług ekologicznych.

Perspektywy zatrudnienia

W krajach Unii Europejskiej w sektorze ochrony środowiska pracuje ponad 1% ogółu zatrudnionych. Aktualnie w Polsce ten wskaźnik jest znacznie niższy. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej nastąpił trwały wzrost popytu na specjalistów zarządzania środowiskiem. Dzięki umiejętnościom uzyskanym w trakcie studiów na specjalności zarządzanie ochroną środowiska absolwenci mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach zainteresowanych wdrażaniem nowoczesnych systemów zarządzania środowiskowego, w administracji publicznej na stanowiskach związanych z ochroną środowiska oraz rozwojem regionalnym i lokalnym, w instytucjach finansujących przedsięwzięcia w ochronie środowiska oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów przyjaznych środowisku oraz usługami ekologicznymi. Naszą ambicją jest przygotowanie studentów do obiektywnej rejestracji oceny stanu środowiska, prognozowania zmian, wyboru mechanizmów ekonomicznych i społecznych oraz planowania działań służących poprawie tego stanu.

Plan 3,5-letnich studiów I-go stopnia (inżynierskich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Ochrona Środowiska, zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE:

 1. Geodezja i kartografia
 2. Analiza rynku
 3. Bazy danych
 4. Marketing ekologiczny
 5. Finanse
 6. Gospodarka wodna i ściekowa
 7. Finansowanie projektów z funduszy UE
 8. Pozwolenia zintegrowane
 9. Zarządzanie zielenią miejską
 10. Edukacja ekologiczna
 11. Zarządzanie jakością
 12. Ocena oddziaływania na środowisko
 13. Planowanie w przedsiębiorstwie i biznesplan
 14. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia
 15. Logistyka w przedsiębiorstwie
 16. Najlepsze dostępne techniki BAT
 17. Technologie przemysłowe
 18. Rachunkowość

Przedmioty podstawowe i kierunkowe wspólne dla kierunku Ochrona Środowiska

SEMESTR I

 1. Język angielski
 2. Matematyka
 3. Biologia ogólna
 4. Zoologia
 5. Botanika
 6. Ekologia
 7. Psychologia
 8. Grafika inżynierska

SEMESTR II

 1. Język angielski
 2. Wychowanie fizyczne - studia stacjonarne, niestacjonarne (fakultet)
 3. Matematyka
 4. Zoologia
 5. Chemia ogólna i analityczna
 6. Grafika inżynierska
 7. Geologia i geomorfologia
 8. Ekologia
 9. Technologie ochrony środowiska

SEMESTR III

 1. Język angielski
 2. Wychowanie fizyczne - studia stacjonarne, niestacjonarne (fakultet)
 3. Technologia informacyjna
 4. Chemia organiczna i fizyczna
 5. Fizyka
 6. Geologia i geomorfologia
 7. Teledetekcja i GIS
 8. Mikrobiologia
 9. Gleboznawstwo
 10. Technologie ochrony środowiska

SEMESTR IV

 1. Język angielski
 2. Inżynieria procesowa
 3. Socjologia środowiska
 4. Mechanika płynów
 5. Ekonomia i zarządzanie w ochronie środowiska
 6. Technologie ochrony środowiska
 7. Fizyka
 8. Hydrologia i gospodarka wodą
 9. Biochemia
 10. Praktyka zawodowa - 4 tygodnie
 11. Prawo gospodarcze

SEMESTR V

 1. Język angielski
 2. Ochrona przyrody
 3. Prawo ochrony środowiska
 4. Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska
 5. Meteorologia i klimatologia
 6. Zrównoważony rozwój
 7. Filozofia przyrody
 8. Technologie ochrony środowiska

SEMESTR VI

 1. Meteorologia i klimatologia
 2. Monitoring środowiska
 3. Technologie bioenergetyczne
 4. Seminarium dyplomowe
 5. Praktyka - 2 tygodnie
 6. Praca dyplomowa

SEMESTR VII

 1. Techniki ochrony środowiska
 2. Seminarium dyplomowe
 3. Praca dyplomowa

Ochrona Środowiska - studia I stopnia


 • Studia I-go stopnia o praktycznym profilu kształcenia.
 • System studiów:
  – niestacjonarne sobotnio-niedzielne.
 • Czas trwania: 3,5 roku/3 lata.
 • Tytuł: INŻYNIER lub LICENCJAT.
 • Studia prowadzone do wyboru:
  – w języku polskim,
  – w języku angielskim.

Rekrutacja On-Line

 

 

 


Oferta studiów dotyczy roku akademickiego 2020/2021.

Czytaj więcej: Ochrona Środowiska - studia I stopnia

Wydział Ekologii

Ochrona Środowiska
Zdrowie Publiczne

Rekrutacja On-Line

 

W dobie kształtowania się społeczeństwa ekologicznego zapotrzebowanie na specjalistów kończących kierunek Ochrona Środowiska systematycznie rośnie. Studenci Wydziału Ekologii WSEiZ trafnie odczytując zbliżającą się koniunkturę, najchętniej wybierają specjalności związane z odnawialnymi źródłami energii, gospodarką odpadami, ochroną biosfery, zarządzaniem ochroną środowiska czy gospodarowaniem przestrzennym i środowiskowym. Podobnie jak zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu Ochrony Środowiska stale zwiększa się także popyt na ekspertów rozumiejących współczesną problematykę ochrony zdrowia czyli zakres działań wielodyscyplinarnych wiążących się z różnymi aspektami zdrowia, jego ochroną, umocnieniem i poprawą. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest cieszący się dużym zainteresowaniem kierunek Zdrowie Publicznie.

Przyjęcia na wszystkie kierunki studiów na Wydziale Ekologii odbywają się bez egzaminów wstępnych, liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Absolwenci kierunku Ochrona Środowiska – otrzymują tytuł inżyniera na studiach pierwszego stopnia,
  a magistra inżyniera na studiach drugiego stopnia;
 • Absolwenci kierunku Zdrowie Publiczne – otrzymują tytuł licencjata.
<studia ochrona środowiska kierunek ochrona środowiska

Studenci Wydziału Ekologii oprócz zajęć prowadzonych zgodnie ze standardami kształcenia, poszerzają swoją wiedzę uczestnicząc w licznych kołach naukowych, prowadząc badania naukowe i prezentując ich wyniki na konferencjach naukowych, samodzielnie bądź ze swoimi opiekunami naukowymi. Wygłoszone referaty są publikowane w wydawnictwach monograficznych WSEiZ, a także można je przeczytać w takich wydawnictwach, jak: „Społeczno-ekonomiczno-przyrodnicze aspekty zrównoważonego rozwoju”, „Problems of water protection in the Bug and Narew river catchments”, „Ekologiczne problemy XXI wieku” i in.

Na Wydziale aktualnie prowadzone są liczne tematy badawcze z udziałem studentów, m.in.:

 • „Analiza wpływu czynników antropogenicznych na faunę owadów w środowiskach przekształconych doliny Bugu i Biebrzy”
 • „Znaczenie czynników antropogenicznych w kształtowaniu się zgrupowań fauny owadów Dorzecza Górnego Sanu”
 • „Barszcz olbrzymi: zagrożenie dla zdrowia publicznego i różnorodności biologicznej”
 • „Ocena następczego działania meliracyjnych dawek popiołów z węgla kamiennego na właściwości fizykochemiczne
  gleby”
 • „Przemiany zoocenoz pod wpływem zaburzeń siedliskowych na przykładzie chrząszczy saproksylicznych
  w drzewostanach Kampinowskiego Parku Narodowego”
studia inżynierskie studia magisterskie

Istotną formą aktywności kadry naukowej i studentów Wydziału Ekologii jest współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Już kilkuletnią tradycję mają kontakty pomiędzy naszą Uczelnią i ośrodkami naukowymi Ukrainy. Prowadzimy wspólne projekty badawcze z Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie. Wydział współpracuje także z Institute of Hydrotechnique and Land Reclamation w Kijowie. Kilku pracowników naukowych tego instytutu systematycznie bierze udział w organizowanych przez nas konferencjach. Wspólnie opracowaliśmy plan badawczy dotyczący bioróżnorodności doliny Dniepru.

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania oferuje szeroko rozbudowaną pomoc materialną dla studentów w tym:

 • stypendia o charakterze socjalnym,
 • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendia Rektora dla najlepszych studentów,
 • stypendia za wyniki w nauce lub sporcie,
 • zapomogi.

Szczegółowe informacje na temat studiów oraz formularze dostępne są w Dziekanacie Wydziału Ekologii.