Hotelarstwo NOWOŚĆ!

Rekrutacja On-Line

Specjalność Hotelarstwo przygotowuje do wykonywania zadań menedżerskich w szeroko rozumianych usługach hotelarskich, od kwater prywatnych po wielkie sieci hotelowe, a także prowadzenia własnej działalności w tym zakresie. Studenci Hotelarstwa poznają specyfikę działalności hotelarskiej, wymagania stawiane obiektom, zasady współpracy z biurami podróży i organizacji aktywności turystycznej gości.

Kluczowe kompetencje absolwenta:

 • umiejętność prowadzenia usług hotelarskich – noclegowych oraz uzupełniających, w tym gastronomii hotelowej,
 • znajomość ekonomicznych, finansowych, prawnych i społecznych podstaw prowadzenia działalności gospodarczej,
 • znajomość zasad skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem i umiejętność ich stosowania.

Plan 3-letnich studiów I-go stopnia (licencjackich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Zarządzanie zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI HANDEL I USŁUGI LOGISTYCZNE (obowiązkowe):

 1. Podstawy turystyki
 2. Podstawy gastronomii
 3. Międzynarodowe rozliczenia finansowe
 4. Towaroznawstwo żywności
 5. Podstawy hotelarstwa
 6. Organizacja pracy w hotelarstwie
 7. Infrastruktura hotelarska
 8. Obsługa gościa hotelowego
 9. Ekonomika hotelarstwa
 10. Planowanie w przedsiębiorstwie i biznes plan
 11. Marketing usług
 12. Obsługa konsumenta
 13. Seminarium dyplomowe

PRZEDMIOTY DO WYBORU:

 1. Socjologia środowiska
 2. Podstawy fotografii
 3. Praktyka zawodowa
 4. Zrównoważony rozwój
 5. Filozofia przyrody
 6. Konsultacje i realizacja pracy licencjackiej

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE (obowiązkowe):

 1. Język angielski
 2. Matematyka stosowana w ekonomii i zarządzaniu
 3. Mikroekonomia
 4. Podstawy prawa
 5. Podstawy zarządzania
 6. Psychologia
 7. Nauka o organizacji
 8. Podstawy finansów i bankowości
 9. Podstawy marketingu
 10. Technologia informacyjna
 11. Badania marketingowe
 12. Finanse przedsiębiorstwa
 13. Logistyka
 14. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia
 15. Statystyka opisowa i ekonomiczna
 16. Zachowania organizacyjne
 17. Zarządzanie projektami
 18. Prawo gospodarcze
 19. Zarządzanie jakością
 20. Analiza rynku
 21. Bazy danych
 22. Zarządzanie środowiskowe
 23. Rachunkowość
 24. Systemy informatyczne w zarządzaniu
 25. Zarządzanie zasobami ludzkimi

Diagnostyka i Eksploatacja Samochodów

Rekrutacja On-Line

Po ukończeniu specjalności Diagnostyka i Eksploatacja Samochodów zostaniesz specjalistą z zakresu wdrażania i stosowania nowoczesnych narzędzi i systemów diagnostyki i naprawy samochodów oraz analizy i optymalizacji ich eksploatacji z wykorzystaniem współczesnych narzędzi elektromechanicznych, technik komputerowych oraz narzędzi informatycznych.

Plan 3,5-letnich studiów I-go stopnia (inżynierskich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji jest obecnie konsultowany z pracodawcami. Po zakończeniu prac zostanie zamieszczony poniżej.

Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem w biznesie

Rekrutacja On-Line

Partnerem merytorycznym specjalności
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I RYZYKIEM W BIZNESIE jest TÜV NORD

W działalności przedsiębiorstw niezwykle wielką, a często niedocenianą rolę odgrywają problemy bezpieczeństwa i ryzyka. Studiując specjalność Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem w biznesie nabędziesz umiejętność kształtowania bezpieczeństwa działalności gospodarczej, poczynając od bezpieczeństwa technologicznego, poprzez bezpieczeństwa pracy po bezpieczeństwo informacji, uważanej obecnie za jeden z najistotniejszych kapitałów przedsiębiorstwa.
Jednak nawet najlepsze prowadzenie polityki bezpieczeństwa nie uwalnia przedsiębiorstwa od ryzyka, dlatego w trakcie studiów będziesz mieć możliwość poznania zasad analizy i zarządzania ryzykiem.
Studia na tej specjalności będą prowadzone w ścisłej współpracy w renomowaną firmą szkoleniową i certyfikującą TÜV NORD, dzięki czemu osoby studiujące tę specjalność będą mogły uzyskać, po zaliczeniu odpowiednich przedmiotów (i wniesieniu opłaty na rzecz TÜV NORD, nieprzekraczającej 200 zł za certyfikat) zdobyć uprawnienia:

 • Auditora Bezpieczeństwa Informacji,
 • Analityka Ryzyka,
 • Managera Zarządzania Ryzykiem
 • Incident Response Managera

Dodatkowo dla studentów, którzy podejmą się ukończenia cyklu szkoleniowego w całości przygotowany zostanie Certyfikat Managera Zarządzania Bezpieczeństwem w Biznesie.

Plan 3,5-letnich studiów I-go stopnia (inżynierskich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I RYZYKIEM W BIZNESIE (obowiązkowe)

 1. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 2. Organizacja procesów produkcyjnych
 3. Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji
 4. Auditowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
 5. Zarządzanie ryzykiem
 6. Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska
 7. Analiza ryzyka
 8. Zarządzanie ciągłością działania w biznesie
 9. Bezpieczeństwo procesów produkcyjnych
 10. Seminarium dyplomowe

PRZEDMIOTY DO WYBORU:

 1. Socjologia środowiska
 2. Zachowania organizacyjne
 3. Filozofia przyrody
 4. Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska
 5. Technologie bioenergetyczne
 6. Praktyka zawodowa
 7. Konsultacje i realizacja pracy inżynierskiej

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (obowiązkowe)

 1. Ekologia
 2. Język angielski
 3. Matematyka
 4. Materiałozawstwo
 5. Mikroekonomia
 6. Podstawy zarządzania
 7. Psychologia
 8. Grafika inżynierska
 9. Makroekonomia
 10. Ochrona Środowiska
 11. Podstawy marketingu
 12. Technologia informacyjna
 13. Wytrzymałość materiałów
 14. Finanse przedsiębiorstwa
 15. Fizyka
 16. Logistyka
 17. Rachunkowość
 18. Statystyka opisowa i ekonomiczna
 19. Mechanika płynów
 20. Prawo gospodarcze
 21. Projektowanie inżynierskie
 22. Zarządzanie jakością
 23. Zarządzanie produkcją i usługami
 24. Inżynieria procesowa
 25. Badania operacyjne
 26. Komputerowe wspomaganie w technice
 27. Metrologia
 28. Zarządzanie środowiskowe
 29. Automatyzacja i robotyzacja
 30. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia
 31. Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją
 32. Sieci komputerowe i techniki internetowe
 33. Bazy danych
 34. Programowanie komputerów
 35. Rachunek kosztów
 36. Modelowanie procesów produkcyjnych
 37. Procesy produkcyjne

Inżynieria usług gastronomicznych

Rekrutacja On-Line

STUDIA II STOPNIA
Kierunek ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalność Inżynieria usług gastronomicznych

Inżynieria usług gastronomicznych to specjalność, na której poznasz techniczną stronę gastronomii. Nie tylko technologię przygotowywania potraw, ale także chłodnictwa, ogrzewania i klimatyzacji wnętrz, wentylacji, zasilania energią, zachowania czystości, gospodarki ściekowej i odpadowej. Dobra znajomość tych zagadnień pozwoli ergonomicznie zarządzać przedsiębiorstwem gastronomicznym, w którym oferowane są usługi najwyższej jakości, a także przyczyni się do obniżenia kosztów ich produkcji.

Kluczowe kompetencje absolwenta:

 • umiejętność projektowania, organizacji i wyposażenia przedsiębiorstw gastronomicznych,
 • umiejętność wykorzystania techniki i technologii w gastronomii,
 • stosowanie zaawansowanych metod zarządzania w działalności gospodarczej,
 • znajomość technicznej strony procesów usługowych i produkcyjnych.

Plan 1,5-rocznych studiów II-go stopnia (magisterskich) niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI INŻYNIERIA USŁUG GASTRONOMICZNYCH:

 1. Przechowywanie i transport żywności
 2. Nowe produkty żywnościowe
 3. Technologie grzewcze
 4. Technologie mechaniczne
 5. Język angielski specjalistyczny
 6. Narzędzia informatyczne
 7. Ogrzewnictwo i klimatyzacja obiektów gastronomicznych
 8. Ergonomia i bhp w gastronomii
 9. Marketing strategiczny
 10. System informacyjny w przedsiębiorstwie
 11. Seminarium dyplomowe
 12. Seminarium dyplomowe II

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI:

 1. Organizacja procesów produkcyjnych
 2. Materiały konstrukcyjne w budowie maszyn
 3. Praca przejściowa
 4. Statystyka matematyczna
 5. Zarządzanie projektem
 6. Zarządzanie wiedzą
 7. Podstawy prognozowania i wspomagania decyzji
 8. Zarządzanie procesami innowacyjnymi
 9. Projektowanie realizacyjne
 10. Podstawy / Repetytorium grafiki inżynierskiej
 11. Prognozowanie i symulacja
 12. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej
 13. Teoria i systemy podejmowania decyzji
 14. Zarządzanie strategiczne
 15. Zarządzanie produktem
 16. Zintegrowane systemy zarządzania

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, SEMESTR UZUPEŁNIAJĄCY (dla absolwentów studiów 6-cio semestralnych):

 1. Sieci komputerowe i technik i internetowe
 2. Procesy produkcyjne
 3. Finanse przedsiębiorstwa
 4. Logistyka
 5. Modelowanie procesów produkcyjnych

BHP

Rekrutacja On-Line

Studia na specjalności BHP pozwolą poznać najnowsze koncepcje, trendy i instrumenty (w tym również prawne) z zakresu ergonomii, bezpieczeństwa i zdrowia w pracy oraz systemów wspomagających zarządzanie środowiskiem pracy. W toku studiów poznasz możliwości zastosowania i wykorzystania zdobyczy nauki i techniki służących optymalizacji zależności pomiędzy człowiekiem, jego pracą oraz warunkami świadczenia tej pracy.
Absolwenci w toku studiów otrzymują kwalifikacje niezbędne do pełnienia zadań pracownika służby BHP, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
Dodatkowym efektem studiów jest umożliwienie słuchaczom przygotowanie się do uzyskania międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego umiejętności zawodowe ergonomisty CREE.
Istnieje również możliwość ukończenia szkoleń na „Audytora systemu zarządzania środowiskowego”, „Audytora zarządzania bezpieczeństwem pracy”i odbycia kursu pedagogicznego.

Plan 3,5-letnich studiów I-go stopnia (inżynierskich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI BHP (obowiązkowe):

 1. Prawna ochrona pracy
 2. Ergonomia koncepcyjna i korekcyjna
 3. Fizjologia pracy i higiena przemysłowa
 4. Organizacja i metody pracy służb BHP
 5. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 6. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 7. Ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo
 8. Analiza i ocena zagrożeń w środowisku pracy
 9. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 10. Psychologia pracy
 11. Ocena ryzyka zawodowego
 12. Dydaktyka bezpieczeństwa i higieny pracy
 13. Seminarium dyplomowe

PRZEDMIOTY DO WYBORU:

 1. Socjologia środowiska
 2. Zachowania organizacyjne
 3. Filozofia przyrody
 4. Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska
 5. Technologie bioenergetyczne
 6. Praktyka zawodowa
 7. Konsultacje i realizacja pracy inżynierskiej

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (obowiązkowe)

 1. Ekologia
 2. Język angielski
 3. Matematyka
 4. Materiałozawstwo
 5. Mikroekonomia
 6. Podstawy zarządzania
 7. Psychologia
 8. Grafika inżynierska
 9. Makroekonomia
 10. Ochrona Środowiska
 11. Podstawy marketingu
 12. Technologia informacyjna
 13. Wytrzymałość materiałów
 14. Finanse przedsiębiorstwa
 15. Fizyka
 16. Logistyka
 17. Rachunkowość
 18. Statystyka opisowa i ekonomiczna
 19. Mechanika płynów
 20. Prawo gospodarcze
 21. Projektowanie inżynierskie
 22. Zarządzanie jakością
 23. Zarządzanie produkcją i usługami
 24. Inżynieria procesowa
 25. Badania operacyjne
 26. Komputerowe wspomaganie w technice
 27. Metrologia
 28. Zarządzanie środowiskowe
 29. Automatyzacja i robotyzacja
 30. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia
 31. Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją
 32. Sieci komputerowe i techniki internetowe
 33. Bazy danych
 34. Programowanie komputerów
 35. Rachunek kosztów
 36. Modelowanie procesów produkcyjnych
 37. Procesy produkcyjne