Zarządzanie ochroną zdrowia i danymi medycznymi

Rekrutacja On-Line

Specjalności Zarządzanie ochroną zdrowia i danymi medycznymi przygotowuje specjalistów, posiadających poszukiwane obecnie na rynku pracy kompetencje w dziedzinie zarządzania usługami zdrowotnymi, dzięki połączeniu wiedzy z dziedzin medycznych z kompetencjami z zakresu ekonomii i zarządzania, co stanowi rękojmię racjonalnego gospodarowania środkami podmiotów leczniczych. Absolwenci tej specjalności będę więc potrafili zarządzać jednostką medyczną jako organizacją. Atutem specjalności jest też uzyskanie przez jej absolwenów wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu asystenta medycznego, na który rynek pracy zgłasza obecnie ogromne zapotrzebowanie.

Kluczowe kompetencje absolwenta to:
• umiejętność pozyskiwania, przetwarzania, prezentacji, archiwizacji i zabezpieczenia danych medycznych,
• umiejętność oceniania stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska,
• umiejętność realizowania programów profilaktyki i promocji zdrowia m.in. w zakładach pracy, gminach, szkołach i szpitalach.

Plan 3-letnich studiów I-go stopnia (licencjackich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Zdrowie Publiczne zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚšCI ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ZDROWIA I DANYMI MEDYCZNYMI:

 1. Ekonomika zdrowia i ocena technologii medycznych
 2. Zarządzanie danymi medycznymi
 3. Analiza statystyczna w ochronie zdrowia
 4. Bazy danych medycznych
 5. Bezpieczeństwo i ochrona danych medycznych
 6. Informatyczne systemy diagnostyczne i kartoteki pacjentów
 7. Gospodarka lekami
 8. Podstawy marketingu
 9. Rachunkowość
 10. Analiza rynku
 11. Zarządzanie jakością
 12. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 13. Logistyka w przedsiębiorstwie
 14. Planowanie w przedsiębiorstwie i biznesplan
 15. Uzależnienia - aspekty zdrowotne i społeczne
 16. Diagnostyka laboratoryjna
 17. Higiena ogólna i szpitalna
 18. Warsztaty promocji zdrowia
 19. Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska
 20. Prawo ochrony zdrowia
 21. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia
 22. Unieszkodliwianie odpadów
 23. Seminarium dyplomowe
 24. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej (licencjackiej)

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE:

 1. Ję™zyk angielski
 2. Biologia ogólna
 3. Biochemia
 4. Podstawy biostatystyki
 5. Propedeutyka medycyny
 6. Nauka o człowieku
 7. Podstawy zdrowia publicznego
 8. Epidemiologia
 9. Demografia
 10. Polityka społeczna i zdrowotna
 11. Międzynarodowe problemy zdrowia
 12. Podstawy zarządzania
 13. Zarządzanie usługami zdrowotnymi
 14. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 15. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny
 16. Podstawy pielęgniarstwa
 17. Żywienie człowieka
 18. Zdrowie środowiskowe
 19. Kwalifikowana pierwsza pomoc
 20. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 21. Organizacja ratownictwa medycznego
 22. Finanse przedsiębiorstwa
 23. Technologia informacyjna
 24. Ekologia
 25. Ochrona środowiska
 26. Mikroekonomia
 27. Makroekonomia
 28. Podstawy prawa
 29. Prawo gospodarcze
 30. Psychologia
 31. Socjologia środowiska