KOŁO NAUKOWE EKOLOGÓW

Opiekunem Koła jest Doc. Dr Kazimierz Dyguś.

Celem Koła jest umożliwienie jego członkom: (I) rozwijania wiedzy ekologicznej oraz umiejętności jej stosowania, (II) pogłębianie wiedzy w zakresie funkcjonowania układów ekologicznych, szczególnie w relacji ekosystem-człowiek, (III) realizowanie zainteresowań w ramach ochrony zasobów przyrody i środowiska przyrodniczego, (IV) popularyzacji turystyki ekologicznej, (V) prezentacji i popularyzacji swoich osiągnięć naukowych oraz (VI) kształtowania postaw przyjaznych środowisku.

Cele powyższe Koło realizuje przez:

1. Organizowanie spotkań (sesji) naukowych z udziałem badaczy z dziedziny szeroko rozumianej ekologii, ochrony przyrody, środowiska przyrodniczego i sozologii oraz dziedzin pokrewnych,
2. Prowadzenie stacjonarnych obserwacji naukowych oraz w ramach organizowanych wypraw (ekspedycji, obozów itp.) naukowych lub naukowo-turystycznych,
3. Udział w konferencjach naukowych poświęconych problemom ekologicznym, ochronie przyrody i środowiska,
4. Propagowanie i wdrażanie w środowisku akademickim wiedzy ekologicznej, działań w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu oraz w zakresie edukacji ekologicznej,
5. Podejmowanie działań mających na celu objęcie ochroną walorów środowiska cennych ze względów przyrodniczych, krajobrazowych i innych, a do tej pory taka ochrona nie objętych lub objętych w nienależytym stopniu,
6. Udział w przedsięwzięciach prowadzonych przez Uczelnię,
7. Inspirowanie aktywnego udziału środowiska studenckiego w życiu uczelnianym,
8. Tworzenie warunków wykorzystania potencjału intelektualnego młodzieży akademickiej a szczególności współorganizowanie studenckiego ruchu naukowego,
9. Podejmowanie inicjatyw na rzecz aktywności zawodowej i społecznej młodzieży akademickiej,
10. Rozwijanie współpracy i współdziałanie z innymi kołami i organizacjami studenckimi i młodzieżowymi.

Do największych osiągnięć Koła należy zdobycie I miejsca w kategorii warsztatów na II Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych, która odbyła się w dniach 12-14.03.2007 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tematem zwycięskiej prezentacji przygotowanej przez Artura Ponikiewskiego i Martę Fijałowską były „Walory przyrodnicze rezerwatów stepowych nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego”. Uczelniane Koło Ekologów zdobyło również II miejsce za referat pt. „Produktywność roślinna w krajobrazie rolniczym Niecki Nidziańskiej” przygotowany przez Agnieszkę Jarzębowską i Sylwię Szczęśniak.