KOŁO NAUKOWE ZDROWIA PUBLICZNEGO

Opiekunem Koła jest dr n. biol. Adam M. Adamek

Celem Koła jest umożliwienie jego członkom:

1. Rozwijania wiedzy o zdrowiu oraz umiejętności jej stosowania,
2. Pogłębianie wiedzy w zakresie funkcjonowania systemów ochrony zdrowia,
3. Realizowanie zainteresowań w ramach ochrony zdrowia, promocji zdrowia i zdrowia środowiskowego, oraz prezentacji i popularyzacji swoich osiągnięć naukowych.

Studenci - członkowie Koła realizują swoje cele poprzez pracę w trzech jego sekcjach:

  1. Zdrowia środowiskowego
  2. Ekonomiki zdrowia
  3. Promocji zdrowia

Poprzez:

- organizowanie spotkań (sesji) naukowych z udziałem badaczy z dziedziny zdrowia publicznego, medycyny społecznej, epidemiologii oraz dziedzin pokrewnych,
- udział w konferencjach naukowych poświęconych problemom zdrowia publicznego,
- propagowanie i wdrażanie w środowisku akademickim wiedzy o zdrowiu, działań w zakresie jego promocji oraz oceny,
- udział w przedsięwzięciach prowadzonych przez Uczelnię, w tym inspirowanie aktywnego udziału środowiska studenckiego w życiu uczelnianym,
- tworzenie warunków wykorzystania potencjału intelektualnego młodzieży akademickiej a szczególności współorganizowanie studenckiego ruchu naukowego,
- podejmowanie inicjatyw na rzecz aktywności zawodowej i społecznej młodzieży akademickiej,
- rozwijanie współpracy i współdziałanie z innymi kołami i organizacjami studenckimi i młodzieżowymi na terenie uczelni i poza nią.