Wydział Inżynierii i Zarządzania

Informatyka – NOWOŚĆ!!!
Mechanika i Budowa Maszyn
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Zarządzanie

Ochrona Środowiska
Zdrowie Publiczne

 

Rekrutacja On-Line

 

Wydział Inżynierii i Zarządzania powstał 1 września 2016 r., w wyniku połączenia Wydziałów Ekologii oraz Zarządzania. Wydział posiada bardzo atrakcyjną ofertę edukacyjną, skierowaną do przyszłych menedżerów, inżynierów i specjalistów. Dyplom ukończenia studiów otwiera absolwentom drogę do kariery w bardzo pożądanych przez rynek pracy zawodach.

Przyjęcia na wszystkie kierunki studiów na Wydziale Inżynierii i Zarządzania odbywają się bez egzaminów wstępnych, liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Absolwenci kierunku Informatyka – otrzymują tytuł inżyniera;
 • Absolwenci kierunku Ochrona Środowiska – otrzymują tytuł inżynierana studiach pierwszego stopnia,
  a magistra lub magistra inżyniera na studiach drugiego stopnia;
 • Absolwenci kierunku Mechanika i Budowa Maszyn – otrzymują tytuł inżyniera;
 • Absolwenci kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – otrzymują tytuł inżyniera na studiach pierwszego stopnia,
  a magistra lub magistra inżyniera na studiach drugiego stopnia;
 • Absolwenci kierunku Zarządzanie – otrzymują tytuł licencjata;
 • Absolwenci kierunku Zdrowie Publiczne – otrzymują tytuł licencjata.
studia warszawa studia inżynierskie warszawa

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie zawarła umowę o współpracy z Herzing University w USA. Umożliwia ona absolwentom studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie w WSEiZ uzyskanie, obok polskiego dyplomu licencjata, amerykańskiego dyplomu Bachelor of Science in Business Management wydanego przez Herzing University! WSEiZ jest jedynym partnerem Herzing University w Polsce.

studia magisterskie warszawa studia licencjackie warszawa

Wydział Inżynierii i Zarządzania WSEiZ wraz z Gminą Miasta Płońsk, Gminą Płońsk, Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Płońsku sp. z o.o., Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Płońsku sp. z o.o., Towarzystwem Budownictwa Społecznego w Płońsku sp. z o.o. oraz Zarządem Dróg i Mostów w Płońsku sp. z o.o. jest załażycielem Płońskiego Klastra Energii. Celem Klastra jest skoordynowane równoważenie podaży, wytwarzania, dystrybuowania i obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw w ramach sieci dystrybucyjnej.

studia magisterskie studia magisterskie

Studenci Wydziału Inżynierii i Zarządzania oprócz zajęć prowadzonych zgodnie ze standardami kształcenia, będą mogli poszerzać swoją wiedzę uczestnicząc w licznych studenckich kołach naukowych, prowadząc badania i prezentując ich wyniki na konferencjach, samodzielnie bądź ze swoimi opiekunami naukowymi. Działalność ta bezpośrednio nawiązuje do bogatych i wieloletnich doświadczeń i tradycji naukowo-dydaktycznej oraz studenckiej Wydziałów Ekologii oraz Zarządzania.

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania oferuje szeroko rozbudowaną pomoc materialną dla studentów w tym:

 • stypendia o charakterze socjalnym,
 • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendia Rektora dla najlepszych studentów,
 • zapomogi.

Szczegółowe informacje oraz formularze dostępne są w Dziekanacie Wydziału Inżynierii i Zarządzania.

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU INŻYNIERII I ZARZĄDZANIA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE NA LATA 2012-2022