Finansowanie 2019 (KA-103/2019)

Zasady ogólne

Na czas pobytu na studiach wymiennych lub praktyce studenci otrzymują stypendium przyznawane w ramach Programu Erasmus+ lub PO WER. Stypendium to nie zapewnia pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą, a jedynie pokrywa różnicę w kosztach utrzymania w Polsce, a krajem goszczącym. Wypłata stypendiów krajowych (np. socjalne, za wyniki w nauce), do których student nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta w uczelni partnerskiej.

Okres finansowania mobilności (tj. wypłaty stypendium) jest uzależniony od wysokości funduszy przyznanych Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i wynosi w przypadku:
a) studiów (SMS) – minimum 3 miesiące (90 dni), maksymalnie 5 miesięcy (150 dni),
b) praktyk (SMP) - minimum 2 miesiące (60 dni), maksymalnie 3 miesiące (90 dni).

Student, który posiadał prawo do stypendium socjalnego w momencie przeprowadzania kwalifikacji na zagraniczne studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+, otrzymuje dofinansowanie ze środków programu PO WER. Więcej w zakładce PO WER dla studentów.

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dodatkowe środki pochodzące ze specjalnego funduszu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych (PO WER).

Komisja kwalifikująca studentów, może podjąć decyzję o wyrażeniu zgody na skierowanie studenta na wyjazd na studia/praktykę w ramach Programu Erasmus+ bez grantu (dofinansowania).

UWAGA! Studenci WSEiZ w roku akademickim 2019/2020 w ramach projektu KA-103/2019, na czas pobytu NA STUDIACH za granicą w ramach programu Erasmus+, są zwolnieni z 75% opłaty czesnego w WSEiZ! Łączna kwota zwolnienia z czesnego i zniżek z różnych tytułów nie może przekroczyć 15% należnego czesnego za cykl studiów.

Dofinansowanie

Uwaga! Wysokość stypendium Programu Erasmus+ jest uzależniona od tego, do jakiego kraju wyjeżdża student. Podział państw na grupy przedstawiono poniżej:

Państwa należące do grupy: Studia (€/m–c) Praktyka (€/m–c)

Grupa 1:

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

 500  600

Grupa 2:

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

 450  550

Grupa 3:

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

400 500

 

Wysokość stypendium w ramach programu PO WER również jest uzależniona od tego, do jakiego kraju wyjeżdża student. Podział państw na grupy przedstawiono w poniżej tabeli.

Wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego na studia i praktykę

Kraje należące do danej grupy: Miesięczna stawka stypendium w PLN (kwota ryczałtowa)

Grupa 1:

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

 2 995 PLN

Grupa 2:

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

 2 781 PLN 

Grupa 3:

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna (FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

2 567 PLN

Wyjazdy studentów niepełnosprawnych na studia i praktykę

Kraje należące do danej grupy: Miesięczna stawka stypendium w PLN–Studia (kwota ryczałtowa) Miesięczna stawka stypendium w PLN–Praktyka (kwota ryczałtowa)

Grupa 1:

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

2 139 PLN  2567 PLN

Grupa 2:

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

 1925 PLN 2353 PLN

Grupa 3:

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna (FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

1711 PLN 2139 PLN

Dodatkowe dofinansowanie wynikające z potrzeb osoby niepełnosprawnej

Uzależnione od potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikające z wniosku złożonego do FRSE. FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty i decyduje o ostatecznej wysokości przyznanego dofinansowania. Koszty rzeczywiste rozliczane na podstawie dowodów finansowych.

FINANSOWANIE KA103-2020