Studia Podyplomowe - Rysunek i Malarstwo

Kierownik studiów: mgr inż. arch. krajobrazu Jarosław Jończyk

Nasze studia wyróżnia:

prowadzenie zajęć przez najlepszych praktyków i teoretyków w zakresie sztuki, posiadających wieloletnie doświadczenie akademickie, jak również artystyczne ugruntowane wieloma nagrodami międzynarodowymi i uhonorowaniem dorobku artystycznego w wielu placówkach muzealnych promujących sztukę w Polsce i na świecie.

Sylwetki wykładowców (kliknij w zdjęcie)

Cel studiów:

 • wyksztalcenie kultury plastycznej tj. linia walor i kompozycja,
 • pogłębianie wiedzy z zakresu perspektywy i anatomii człowieka,
 • rozwijanie umiejętności budowy obrazu w oparciu o uznane wartości formalne, dostosowane do indywidualnych możliwości i postaw,
 • wykształcenie/wzmocnienie umiejętności dokonywania właściwych wyborów i hierarchizacji środków, dzięki którym dochodzi do powstania obrazu,
 • wyposażenie studenta w wiedzę o narzędziach i materiałach stosowanych w rysunku i malarstwie,
 • wykształcenie w świadomości studenta przekonania, że widzenie jest podstawą rysunku i malarstwa.

Studia skierowane są do:

 • osób dążących do doskonalenia warsztatu plastycznego oraz rozwijania umiejętności plastycznych,
 • nauczycieli plastyki i instruktorów w placówkach kulturalno-oświatowych pragnących udoskonalić warsztat malarsko-rysunkowy,
 • absolwentów kierunków artystycznych pragnących poszerzyć wachlarz umiejętności warsztatowych i pogłębić poszukiwania twórcze.

Studentami studiów mogą zostać absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Nie wymagamy ukończenia studiów o kierunkach plastyczno-artystycznych! Dla chętnych na studia nie ma limitów wiekowych.

 

Wykaz przedmiotów oraz tematyka zajęć:

 1. Malarstwo (90 h).
  Prowadzenie zajęć z malarstwa w ramach studiów podyplomowych Rysunek i Malarstwo charakteryzować się będzie właściwym kształceniem umiejętności budowy obrazu w oparciu o uznane wartości formalne, dostosowane do indywidualnych możliwości i postaw studentów. Kształcenie umiejętności dokonywania właściwych wyborów i hierarchizacji środków, dzięki którym dochodzi do powstania obrazu. Śledzenie i analizowanie związków istniejących pomiędzy szeroko rozumianymi problemami treściowymi, a środkami wyrazowymi umożliwiającymi powstanie obiektu artystycznego (malarskiego obrazu). Główną zasadą w pracowni malarskiej jest studium z natury. Ćwiczenia malarskie z natury powinny kształtować w świadomości studentów przekonanie, że widzenie jest podstawą malowania. Zasada ta ma na celu poszerzenie możliwości widzenia rzeczywistości zewnętrznej i wewnętrznej. W procesie malowania obrazu staje się głównym źródłem poznania. To założenie nie zmusza studentów do przyjmowania fałszywych recept, a także nie pozwala rozstrzygać problemów malarskich (artystycznych) jedynie wokół kategorii estetycznej.
 2. Rysunek(90 h).
  „Otworzyć oczy i nauczyć widzieć” credo to będzie jedną z głównych zasad w prowadzeniu zajęć z rysunku w ramach studiów podyplomowych Rysunek i Malarstwo. Zasadniczym pretekstem działań plastycznych na zajęciach w pracowni rysunku będzie natura. Zajęcia będą prowadziły do stymulowania wynalazczość studenta w celu pobudzenia jego postawy gotowej do kreowania nowych bytów plastycznych, wzbogacających i uzupełniających dotychczasowy dorobek. Wynikiem procesu edukacji musi być rozwój osobowości artystycznej studenta poprzez uaktywnienie jego wyobraźni, zaakceptowanie własnej świadomości mającej charakterystyczną egzemplifikację.
 3. Monotypia z kolażem (75 h).
  Żadna z istniejących technik grafiki artystycznej nie rozwija postaw kreacyjnych, wyobraźni, inwencji i potrzeby eksperymentu jak nieco zapomniana technika monotypii. W tej technice można uzyskać tyko jedną odbitkę (mono) graficzną. Wymaga skupienia i „pomysłowości”. W ramach prowadzonych zajęć z monotypii z kolażem słuchacz studiów podyplomowych tworzy nie tylko unikatowy, niepowtarzalny utwór plastyczny, ale także przygotowuje bardzo przydatne elementy do pracy w technice kolażu.
 4. Działania plastyczne w plenerze (50 h).
  Zajęcia prowadzone w formie interaktywnych działań w plenerze, poszukiwania oddziaływań krajobrazu i przyrody na wrażliwość ludzką. Obszarem działania oraz materiałem twórczym będzie środowisko naturalne i produkty ziemi. Rozwiązanie kilku problemów artystycznych stanie się dla studentów inspiracją do dynamicznych i kreatywnych postaw. Istniejące formy w krajobrazie otwartym i miejskim wykorzystane zostaną w kontekście wartości publicystyczne oraz absurdu i drwiny, jako środka wyrazu artystycznego.
 5. Historia sztuki (10 h).
 6. Prawo autorskie (2 h).

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych Rysunek i Malarstwo będzie potrafił:

 1. Formułować i rozwiązywać złożone zagadnienia w zakresie tradycyjnych oraz współczesnych obszarów sztuki.
 2. Kreować postawę artystyczną umożliwiającą swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej w zakresie sztuk plastycznych.
 3. Samodzielnie podejmować decyzje w odniesieniu do realizacji prac artystycznych.
 4. Dbać o estetykę i nowatorstwo dzieła z zachowaniem wysokiego poziomu jego realizacji.
 5. Przewidywać efekty oddziaływania realizowanych prac artystycznych w aspekcie estetycznymi społecznym.
 6. Rozwijać własne koncepcje artystyczne.
 7. W efektywny sposób wykorzystać intuicję, wyobraźnię, indywidualny potencjał twórczy oraz zdobytą wiedzę i doświadczenie w rozwiązywaniu problemów twórczych.

 

 

Zasady zaliczeń i dyplom

Zaliczenie przedmiotów:
Zaliczenia semestralne z poszczególnych przedmiotów odbywają się w formie indywidualnych rozmów oraz przeglądu wszystkich prac wykonanych podczas zajęć, jak również pracy poza zajęciami.

Zakończenie studiów:
Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, przeprowadzonym przez Komisję Egzaminacyjną. Do egzaminu dopuszczone są osoby, które zaliczyły wszystkie przedmioty. Podczas egzaminu słuchacz prezentuje wszystkie prace wykonywane w trakcie zajęć z poszczególnych przedmiotów.

Czas trwania studiów: 2 semestry, 200 godzin zajęć, realizowanych w formie 16 zjazdów sobotnio-niedzielnych.
Zajęcia prowadzone będą w pracowniach zlokalizowanych w Terenowej Stacji Ochrony Przyrody i Krajobrazu WSEiZ w Klaudynie-Laskach k. Warszawy (ul. Klaudyńska 33).

Zapisy na studia na semestr zimowy (od października) rozpoczynają się 6 maja 2019 r.

Początek zajęć:
– październik 2019 r. (semestr zimowy).

Cena studiów
Opłata wpisowa: 200 zł.
Czesne za rok 5200 zł – opłata jednorazowa lub płatność w ratach - 2 x 2600 zł

Wpisowe należy uiścić przed podpisaniem umowy, natomiast opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść najpóźniej dziesięć dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

Opłat należy dokonać przelewem na konto Uczelni:
WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
ul. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA
Nr rachunku 43103015080000000800611008

Informacje i zapisy
Rektorat WSEiZ, Olszewska 12, Warszawa
tel.: + 48 602 107 755; 22 825 80 32 do 35
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć osobiście:
1. Kwestionariusz uczelniany (kliknij)
2. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister) oryginał do wglądu
3. 1 zdjęcie legitymacyjne
4. Potwierdzenie opłaty wpisowego

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 25 osób

 

ABSOLWENCI WSEiZ OTRZYMUJĄ 5% ZNIŻKI*!!!

* zniżka obowiązuje przy dokonaniu jednorazowej opłaty za studia