Architektura

Absolwenci tego kierunku otrzymują tytuł INŻYNIERA ARCHITEKTA lub MAGISTRA INŻYNIERA ARCHITEKTA.

W 2015 państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Komisja Europejska pozytywnie oceniły i zaakceptowały wniosek notyfikacyjny dotyczący kierunku Architektura. Oznacza to, że dyplom ukończenia studiów na kierunku Architektura w WSEiZ będzie podstawą do automatycznego uznania kwalifikacji zawodowych i otwiera drogę do pełnego uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu architekta w państwie członkowskim Unii Europejskiej.
Więcej informacji o systemie uznawania kwalifikacji zawodowych znajduje się w Bazie aktów prawnych Unii Europejskiej.

Wydział Architektury WSEiZ otrzymał wyróżnienie w rankingu "Top 10 for the Future Wydziałów Architektury i Wydziałów Budownictwa" miesięcznika Builder. WSEiZ została nagrodzona jako jedyna uczelnia niepubliczna!

Studia I stopnia
Studia II stopnia

Rekrutacja On-Line

 

Wydział Architektury WSEiZ - jako jedyny na uczelni niepublicznej w Warszawie i jeden z kilku w Polsce - decyzją MNiSW otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Architektura. Studia kończą się tytułem magistra inżyniera architekta, niezbędnego do otrzymania pełnych uprawnień architektonicznych, a tym samym do samodzielnego wykonywania zawodu architekta w Polsce i UE.

Polska Komisja Akredytacyjna już czterokrotnie pozytywnie oceniła jakość kształcenia na kierunku ARCHITEKTURA w WSEiZ.

Wypisy z Raportu Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej, z wizytacji przeprowadzonej w WSEiZ, dotyczącej instytucjonalnej oceny jakości kształcenia na Wydziale Architektury WSEiZ:

"Programy kształcenia wszystkich kierunków i poziomów prowadzonych studiów są zbieżne z deklarowanym w strategii Wydziału profilem absolwenta... Pozytywnie ocenić należy dążenie Wydziały do poszerzenia oferty edukacyjnej o studia II stopnia na kierunkach, na których obecnie nie są one prowadzone"

„Strategia zawiera elementy wspierające mechanizmy optymalizujące jakość kształcenia w oparciu o rozwój jakościowy kadry nauczającej, rozbudowę infrastruktury oraz współpracę z interesariuszami zewnętrznymi”

„...Jednostka wyraźnie uwzględnia wysoką jakość kształcenia, różnorodność oferty edukacyjnej, innowacyjność form i metod kształcenia, odpowiednią infrastrukturę, dbałość o wysokie kwalifikacje kadry…”

„W przypadku Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie z całą pewnością można mówić o bardzo dojrzałym systemie zapewniania jakości”

"Jednostka prowadzi właściwą politykę kadrową, dobór kadry naukowo-dydaktycznej jest odpowiedni do kierunków kształcenia"

„Na spotkaniu ze studentami studenci wyrażali się pozytywnie o salach dydaktycznych, pracowniach i laboratoriach…”

„Obecnie stan infrastruktury jednostki pozwala stwierdzić, że jest ona przystosowana do wszystkich kierunków studiów realizowanych na Wydziale…”

„Na terenie nieruchomości (Klaudyn–Laski k. Warszawy przyp. red.) funkcjonuje Terenowa Stacja Ochrony Przyrody i Krajobrazu WSEiZ, gdzie prowadzone są m.in. zajęcia terenowe i praktyki na kierunkach: Architektura Krajobrazu i Ochrona środowiska. Miejsce to stwarza doskonałe warunki dla prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów…”